Konspirasjoner, konspirasjonsteorier og konspirasjonsteoretikere
Følgende korte definisjoner dekker det meste

  • En konspirasjon er to eller flere mennesker som stikker hodene sammen og planlegger onde handlinger.
  • En konspirasjonsteori er en teori om at noen har stukket hodene sammen og planlagt onde handlinger.
  • En konspirasjonsteoretiker er en person som forfekter en slik teori.
  • En teori er realistisk begrunnete antagelser som er fremsatt som forklaring på kjensgjerninger.
  • Når en teori er bevist, går den fra å være teori til å bli sannhet.

Noen bruker ordet ”konspirasjonsteoretiker” som benevnelse på en person de mener er gal og forfekter teorier som mangler enhver begrunnelse i virkeligheten. Dette skjedde spesielt etter 11. september 2001 der flere pussige teorier så dagens lys. Av de ”seriøse” teoriene fra denne dagen er det TO konspirasjonsteorier som skiller seg ut.

To konspirasjonsteorier etter 11. september 2001

  • Den ene er at 19 terrorister (hvorav 15 fra Saudi-Arabia, ledet av Osama Bin Laden fra Saudi-Arabia) ved hjelp av noen tapetkniver utklasset hele USA sitt multi-milliard-dollar forsvar og førte til at USA angrep, ikke Saudi Arabia, men Afghanistan og senere Irak. Dette er den offisielle konspirasjonsteorien lansert av Bush-administrasjonen.

  • Den andre er at sentrale folk med makt, midler, motiv og mulighet i USA i flere år før 11. september planla ”et nytt Pearl Harbor” for å fremme USA sine interesser i Afghanistan og Irak, og at de har ansvaret for alt som skjedde denne dagen. Dette er den ledende alternative konspirasjonsteorien.
Så kan vi diskutere hvilken teori som er mest troverdig. Tilhengere av den første teorien avviser enhver kritikk og debatt, for dem er den offisielle amerikanske versjonen hellig og uangripelig. Tilhengere av den andre teorien krever en ny, uavhengig kommisjon ut fra saklige argumenter som ble ignorert av 9/11-kommisjonen. (David Ray Griffin: "The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions" - utelatelser og forvrengninger)

En ny kommisjon må oppfylle følgende krav

  • En ny kommisjon må være uavhengig av ethvert parti og enhver administrasjon
  • Den må gjøres troverdig ved å inkludere kjente skeptiske akademikere i kommisjonen
  • Kommisjonen må bli en del av rettsvesenet slik at den kan ta opp bevis og la vitnesbyrd bli del av en juridisk prosess
  • Kommisjonen må få adgang til å stevne vitner, arrestere dem og bringe dem inn til avhør om nødvendig
  • Vitner må fritas fra sin profesjonelle taushetsplikt der dette kan være et problem
  • Det må kreves at alle vitner må vitne under ed
  • Det må gis adgang til å bruke løgndetektor for å få bekreftet riktighet av vitneutsagn
  • Alle vitner må få uttale seg fritt uten noen "minders" tilstede, men gjerne med egen representant eller advokat
  • Det må loves straffefrihet for alle mindre kriminelle handlinger dersom det kan vitnes mot bakmenn
  • Alle omdiskuterte emner må behandles seriøst, uten å etterlate tvil eller åpne spørsmål
  • Vitner som trenger det må få varsler-beskyttelse slik at ingen risikerer å bli trakassert eller miste jobben
  • Trygge kanaler for informasjon og tips må etableres, og viktige tips må følges opp seriølst
  • En ny kommisjon må få nok ressurser til å gjøre sin jobb

Andre eksempler på konspirasjonsteorier

  1. Vietnamkrigen startet på grunn av en løgn om at USS Maddox ble angrepet av tre nordvietnamesiske torpedobåter.

  2. Cuba holdt på å bli invadert av USA etter en konspirasjon som designet falske angrep mot Guantanamo og falsk nedskyting av passasjerfly. President Kennedy sa nei.

  3. Berlinmuren ble bygget bl.a. for å få stoppet massive sabotasjeaksjoner initiert fra USA.

  4. Den første Irak-krigen i 1990 ble startet etter at Bush senior-administrasjonen lanserte et falskt rykte om at soldater fra Irak tok små bebisser ut av kuvøsene i Kuwait og la dem på kalde golvet for å dø.

  5. Før George W. Bush ble president i 2000, hadde Irak lagt seg flat for alle USA sine krav og et utkast til en avtale var på plass. George W. Bush snudde ryggen til avtalen.

  6. George W. Bush vant valgene i 2000 og i 2004 på grunn av valgkupp.

  7. Angrepet på Afghanistan var planlagt lenge før 11. september 2001, og invasjonen skulle sikre en planlagt rørledning fra det Kaspiske hav til det Indiske hav.

  8. Den andre Irak-krigen i 2003 skyldes USA’s egenproduserte falske bevis på at Irak hadde avanserte masseødeleggelsesvåpen.

  9. USA ledet en konspirasjon som satte ut ryktet at Muammar Gaddafi i Libya skulle starte et folkemord, noe som førte til bombing og drap av Gaddafi støttet av FN.

  10. USA sørget for at ulike gupper av leiesoldater fikk opplæring, utrustning og finansiering og ble sendt inn i Syria fra USA-vennlige naboland. De rykket inn i landsbyer, drepte lederne og tok folket som gisler.

  11. USA investerte 5 milliarder dollar i regimeskifte i Ukraina.

  12. USA er det største fristed og treningssenter for terrorister i verden.

Det store spørsmålet er: Hvilke av disse teoriene er det reneste tøv, og hvilke er sannhet? NRK kan ikke beskyldes for å ha tatt opp disse emnene med bred debatt, tvert imot har NRK underslått dem og synes i påfallende grad å sammenfalle med ”den offisielle amerikanske versjonen” som norske politikere blindt støtter.

Desom de fleste konspirasjonsteoriene nevnt her er sanne, er verden ganske ille ute å kjøre, for å si de forsiktig. Det betyr at vår hovedallierte er en ondsinnet krigsmakt som søker å destabilisere og erobre.

Kilder til de ulike teoriene nevnt ovenfor:

  1. Foredrag på tysk av historikeren Daniele Ganser (har også laget videoer på engelsk)
    Det tok 50 år før denne konspirasjonen ble avslørt.
  2. Operation Northwoods
  3. William Blum i boken "America's Deadliest Export: DEMOCRACY"
  4. ”Nayirah” var i virkeligheten datteren til Kuwait sin ambassadør i Washington, drillet i hva hun skulle si av PR-firmaet Hill and Knowlton.
  5. CIA-asset Susan Lindauer i boken "Extreme Prejudice"
  6. BBC-journalist Greg Palast avslørte valgkuppene
  7. Timeline fra boka "Crossing The Rubicon" av Michael C. Ruppert (2004) nederst på denne linken
  8. Ansees som alment kjent i dag.
  9. Ola Tunander i boken ”Libyakrigen”.
  10. Tim Anderson i boken ”The Dirty War On Syria”.
  11. Victoria Nuland is the wife of Robert Kagan, leader of the younger generation of "neo-cons". She served as Hillary Clinton's spokesperson.
  12. Fra John Pilger sin bok "The New Rulers of The World", gitt ut på norsk med tittelen "Verdens nye herskere".