Arbeiderpartiet mangler troverdighet
Vil Støre at inhabile skal bestemme i Viken ?

(31. juli 2021)
Selv om Arbeiderpartiet egentlig også vil oppløse Viken, tar Støre et klart forbehold om at det er fylkestinget i Viken som må bestemme: Hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst, svarer Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, - skriver NRK.no i link under.

Fylkestinget i Viken skal altså bestemme over deres egen fremtid, ikke befolkningen i Viken. Fylkestinget består av 87 direkte valgte medlemmer som velges hvert fjerde år. I denne saken er trolig samtlige inhabile, fordi det dreier seg om deres egen arbeisplass og lønnsforhold. Og det er denne gjengen Støre vil skal bestemme Vikens fremtid på vegne av alle innbyggerne uten å spørre dem. Demokratiet har kommet langt i Norge!

Viken skal bestemme Vikens fremtid


Arbeiderpartiet vil "gjøre noe" med skattesystemet

(30. juli 2021)
Vi hører ofte at "Skatt er for vanlige folk". Skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Og nå sier AP at de vil gjøre noe med dette, noe som reduserer urettferdigheten og minsker ulikheten. Men det er TO problemer som venstresiden ikke ser.

Overskudd er et dårlig skattegrunnlag

Flere land i EU gikk for å legge en omsetningsskatt på multinasjonale selskaper som Google, Youtube, Facebook og andre på 3 % i de landene de opererer. Senere har EU kommet til en avtale med selskapene at de skal betale 15 % skatt på sitt overskudd. Og det aksepterte selskapene fremfor 3 % skatt på omsetning. Hvorfor er selskapene så redd for skatt på omsetning?

Svaret er såre enkelt. Skatt på overskudd og omsetning er to forskjellige ting. "Overskudd" er et regskapsteknisk begrep som kan "justeres" ved å flytte massive kostnader inn i regnskapet, for eksmepel leie av varemerke, interne konsulenter, astronomiske lønniger og bonuser og Gud vet hva. Derfor foretrekker selskapene skatt på et resultat som er manipulert ned til et minimum.

Omsetning reflekterer den reelle inntjeningen selskapene har, det er omsetningen selskapene tjener penger på. Omsetningskatt blir som forskuddskatt til lønnsmottakere, vi trekkes skatt av når vi tjener pengene, ikke av det vi "overskuddet" vi måtte ha igjen i lommeboken ved årets slutt.

Også i Norge ser vi at selskaper med enorm omsetning har et påfallende lavt skattbart "resultat". Venstresiden bør snarest utrede og vurdere om ikke omsetning for selskaper er et bedre skattegrunnlag enn resultat.

Samtidig blir vi kvitt den største diskriminering mellom "selskaper" og "lønnsmottakere": Selskaper får handle med penger det ikke er trukket skatt for og de får tilbake momsen. Lønnsmottakere handler med penger det allerede er trukket skatt for og blir dobbetlbeskattet med moms.

Viktig å premiere eiere av selskaper med arbeidsplasser

Det andre problemet venstresiden sliter med er at høyresiden har et poeng når de for formueskatt sier at det blir galt å skattlegge dem som eier næringer som sysselsetter folk. Det er viktig med et skattesystem som tar vare på jobbene og premierer sysselsetting.

Men det finnes nemlig en bråte AS i dette landet (i 2012 var det 72.022 av dem) som ikke sysselsetter et eneste menneske, som utelukkende er konstruert for å få skatt fra aksjeutbytte, inntekter, eiendom og formuer til å forsvinne. Her vi finner de største skattesnyterne som høyresiden vil beskytte istedenfor å kreve at de bidrar.

Løsningen er et system med fratrekk i formueskatt for innbetalt arbeidsgiveravgift. Dette vil også være et incitament for økt sysselsetting i Norge.


AP vil redusere ulikheten

(10. nov. 2020)
Arbeiderpartiet klarer nå å si høyt det de ikke klarte å si til valget i 2013 og tapte valget på: At de vil reversere skattelettelsene som høyreregjeringen har gitt til de rikeste. Totalt sett vil AP ikke øke skattetrykket, men gjennomføre en lenge etterlengtet omfordeling av skatter og avgifter.

Det er å håpe at AP har fått med seg at de rikeste i dette landet ikke har "inntekt" men kjører alle inntekter, formuer, aksjeutbytter og eiendommer inn i selskaper, mange av dem uten ansatte. Her får formuene vokse uhemmet og relativt skattefritt.

Lave inntekter får mindre skatt, høye får mer (vg.no)


For lite, for lettvint og for seint, Støre.

(26. sept. 2020)
Ulikheten har økt betydelig de siste 20 årene. Det synes være bred enighet om at dette er en uheldig utvikling som bør snus. Men derfra til å gjøre noe har blitt vanskelig. Vi har ikke fått noen skattereform av den enkle grunn at enhver endring i regelverket vil gi en mer rettferdig beskatning, og det er det noen som ikke vil ha noe av. Ved stortingsvalget i 2017 klarte ikke Støre å si at hans skatteskjerpelse var ment til dem som tjente mest og hadde fått mest i skattelette av Høyre, og Støre tapte valget så det suste.

Skattesystemet har blitt en farse der de rikeste belønnes og de fattigste straffes. De rikeste som leker seg gjennom sine selskaper, opplever et helt annet og gunstigere skatteregime enn vanlige lønnsmottakere som ser stadig nye skatter og avgifter på de utroligste felt. Vi har fått et skattesystem laget på de rikestes premisser og vanlige folk sin bekostning. Skatt er for vanlige folk!

Illusjonen om "arbeidende kapital" bidrar til denne skjevutviklingen. Og det er en illusjon fordi en bråte av selskapene til de rikeste ikke har noen ansatte, men har kun som formål å få skatt til å forsvinne, enten det nå er skatt på inntekter, utbytter, eiendom, formuer eller arv.

Den onde sirkel Uttrykket "arbeidende kapital" bidrar til å snakke ned økonomien som folket bidrar til. Dersom vi ikke kan handle og forbruke, vil en bråte næringer gå konkurs. Det gir igjen mindre skatt, mer ledighet, dårligere trygdeordninger og enda mindre omsetning med enda flere konkurser. Dette er "den onde sirkel" omtalt av den amerikanske økonomen Robert Reich, resultatet av skattelette til de rikeste og skjerpelse for vanlige folk.

Arbeidende arbeidere. Arbeidende kapital betyr altså ikke at den sysselsetter arbeidende arbeidere i Norge. Det er viktig og riktig å belønne dem som ansetter folk. Derfor bør innbetalt arbeidsgiveravgift komme til fradrag på formueskatt og arv, derfor bør incentiver til næringslivet knyttes opp til arbeidsgiveravgift, ikke til omsetning eller andre kostnader.

Skatteobjekter er i hovedak lønninger, inntekter som plasseres i selskaper, moms, formue, aksjeutbytte, eiendom og arv. Av disse objektene er det snart bare lønninger som beskattes. Inntektene til selskaper er ikke gjenstand for skatt, bare overskudd i selskaper ved årets slutt. Moms får selskapene tilbake, formueskatten er nesten fjernet, aksjeutbytte er skattefritt når det plasseres i selskaper, eiendom ønsker de rikeste å gjøre skattefritt, og arv av enorme formuer bygget opp på skattefrihet er skattefritt.

Fordi selskaper får bruke penger som ikke er trukket skatt eller AG-avgift og momsen blir refundert, får selskaper dobbelt så mye varer og tjenester for samme beløpet som lønnsmottakere som trekkes skatt og betaler moms. Selskapene til de rikeste blir rikere og rikere, og ulikheten i Norge blir større og større.

Skattefrihet i bånn Støre har et poeng når han lanserer skattefrihet i bånn og skatt over en romslig grense. Dette bør gjøres konsekvent på alle skatteobjektene, men det bør gis fradrag på formueskatt for innbetalt AG-avgift. I tillegg bør rentefradrag kun gjelde for gjeld inntil 6 millioner på egen primærbolig og momsfritaket på el-bil bør reduseres til 300.000 kroner. Man trenger ikke kjøpe Tesla eller Jaguar momsfritt.

Grønn skatt bør ramme de som forurenser. Ifølge The Guardian står 100 selskaper for 71 % av alle utslippene. Det bør derfor legges en miljøskatt på alt aksjeutbytte (som i dag er skattefritt når det plasseres i selskaper) på 5 %. Dette er pengene Staten kan bruke til omstilling for grønne næringer og slik kanalisere tilbake til fremtidige investeringsobjekter uten å belaste "vanlige folk".


Mannen som mangler ører

(18. juni 2020)
Støre og ledelsen i Arbeiderpartiet forstår ikke hvorfor de nå ligger på et historisk lavmål. Dersom de hadde hatt ører å lytte med, ville de forstått det bedre. Da ville det vært en drømmejobb å være arbeiderparti i opposisjon til dagens Høyre-regjering. Det ser ut til at velgerne har forstått det som Støre ikke forstår, at Ap har blitt kuppet av høyrefolk.

Har ingen forklaring på hvorfor Ap gjør det så dårlig


Arbeiderpartiet sliter med arveavgiften

(5. febr. 2020)
Arbeiderpartiet blir stadig utfordet av SV om å gjeninnføre arveavgift, sist i politisk kvarter på radio i går. SV ønsker innføre arveavgift med et romslig fradrag i bånn, gjerne 10 millioner kroner, for å sikre at "vanlige folk" ikke blir rammet. Men AP stritter imot.

Årsakene til forslaget fra SV er åpenbare: De rikeste arver enorme formuer i selskaper som er bygget opp stort sett uten at det er betalt skatt. Selskaper har som kjent et annet skatte-regime enn "lønnsmottakere" og surfer på skatteregler laget nettopp på de rikestes premisser. Det er derfor alle store formuer og inntekter er organisert i "selskaper", mange av dem uten ansatte. Dermed har mangelen på arveavgift medført økte forskjeller i Norge og har bidratt til å gjøre de rikeste enda rikere.

De rikeste ser på arveavgift som på fanden selv, de kaller det dødsskatt, misunnelsesskatt, en trussel mot familiebedrifter, en trussel mot "vanlige folk", og Gud vet hva. Dessuten, sier de, har de rikeste alltid klart å vri seg unna på en eller annen måte, og vil sikkert klare det igjen, derfor er det ingen vits å gjeninnføre arveavgiften. Arbeiderpartiet trør vannet og viser i denne saken at de har blitt et høyreparti i norsk politikk.


På rådgiverne skal høyrefolk kjennes ...

(6. nov. 2019)
Hadja Tajiks rådgiver Edina Ringdal begynner i NHO, derfor får Tajik ny rådgiver, nemlig Jorid Juliussen Nordmelan som kommer fra First House. Dette sier vel egentlig alt om hvem vi har med å gjøre her. Det er neppe noen grunn til å juble blant arbeiderne på gølvet.


Comeback for Jens Stoltenberg? Nei takk!

(16. juni 2018)
Denne lille historien fra tekst-TV er fæl av flere grunner. For det første er det morsomt at Anniken Huitfeldt lanserer Stoltenberg sin karriære til amerikanske forsvarstopper i et lukket møte, ikke til Arbeiderpartiet eller til det Norske Folket gjennom pressen.

For det andre bør det være ganske klart at Jens Stoltenberg ikke har noen fremtid som partileder etter å ha demonstrert at han er talsmann og nikkedukke for en fremmed stat som har avstedkommet så mange kriger og så mye opprustning verden over.

Vi vil ikke at USA skal lede Arbeiderpartiet, så enkelt er det, enten det er gjennom Jens Stoltenberg, Anniken Huitfeldt eller Espen Barth Eide. Ingen av de tre har den troverdighet og integritet som behøves.


Det var ikke "hvordan dere fikk frem budskapet". Det var budskapet.

Vi er inne i en tid med nedbygging av velferdsstaten, kutting i bånn, urettferdig skattepolitikk, større ulikhet. Det burde være en drømmesituasjon for et parti som kjemper arbeidernes sak. At AP har klart å rote bort denne her, er så imponerende at det er grunn til å tro at ledelsen i AP egentlig ikke er interessert i disse sakene. For AP er blitt et høyreparti, og AP sin agenda er høyrepolitikk, og til helvete med hele arbeiderbevegelsen.

Det er bare EN løsning for AP: å kaste ut ledelsen og få inn noen som kan representere arbeiderklassen.

På den annen side: Når lønnsmottakere stemmer Høyre og Frp "for å trygge sin arbeidsplass og velferd" er det kanskje på tide å skifte ut folket ... for denne her vil disse velgerne få midt i trynet, de vet det bare ikke ennå.


Rødt manglet bare 0,8 % på å komme over sperregrensen

(7. sept. 2017)
Dersom Rødt klarer å komme over sperregrensen, vil det bety et skudd for baugen på borgerlig politikk. Det vil verne statlige bedrifter for utsalg, som alle godbitene i NSB som Erna vil selge til private, og det kan bidra til at velferdsstaten ikke blir perforert og revet ned. Rødt er trolig det eneste partiet nå som kan sikre rødgrønt flertall på Stortinget. Det blir et spennende valg!

Unge i Hordaland flokker seg om MDG, SV og Rødt (ba.no)


Arbeiderpartiet en versting ?

(20. august 2017)
Arbeiderpartiets Knut Storberget reiser på valgkampturné med slagordet «nei til salg av Norge». – Ap husker ikke hva de selv har gjort, svarer statsråd Jon Georg Dale (Frp). Frp går nå til til motangrep. For ingen har solgt så mye av Norge som Arbeiderpartiets regjeringer.

Jens Stoltenberg ble statsminister første gang i mars 2000, og rakk å selge sju statlige selskaper i løpet av ni og et halvt år som regjeringssjef. Ti selskaper ble delvis solgt, ifølge nrk.no. Og fordi Arbeiderpartiet har kjørt slik høyrepolitikk, mener FRP at det er fritt frem for å fortsette galskapen. Vi gratulerer med logikken.

Rekorden i lavmål holdes likevel av Bondevikregjeringen. Ansgar Gabrielsen (Høyre) kom i søkelyset etter salget av SND og Arcus i 2004. Han tapte en halv milliard på salg av SND og en hel milliard på salg av Arcus. Jusprofessorene Eivind Smith og Carl A. Fleischer mente næringsminister Ansgard Gabrielsen burde stilles for riksrett. Her lignet det mer på å "gi bort" folkets eiendom enn å selge den. Vi skal heller ikke glemme sentralbanksjef Gjedrem som plutselig fikk det travelt med å selge gullbeholdningen rett etter at mannen hadde vært på frokost på Bilderberg, og tapte 10 milliarder kroner på hastverket.

Ingen har solgt så mye av Norge som AP (nrk.no)


AP vil ikke reversere privatiseringen av NSB

(17. august 2017)
Noe av det groveste de borgerlige har fått til er "jernbanereformen" (navnet skjemmer ingen). De vil selge ut alle godbitene som går med kjempeoverskudd fra NSB til private. Og nå ser det ut som om AP er vel tilfreds med privatiseringen.

"Vi er nødt til å se hvor langt den har kommet når vi kommer i regjering. Vi har ikke ønsket denne reformen som er drevet gjennom av Høyre og Frp, men Ap mener også selvsagt at det er mulig å se på selve organiseringen av jernbanen." sier Hadia Tajik.

AP vil ikke reversere jernbanereformen (dagsavisen.no)


Folket skal ikke lenger få handle billig i utlandet på nett med AP

(7. august 2017)
I dag kan du toll- og avgiftsfritt handle pakker fra utlandet for inntil 350 kroner. Denne ordningen ønsker Ap å avskaffe. Beregningen her tar utgangspunkt i en pakke tilsvarende medianverdien (175 kroner). Hvis du tar 10 handler under 350 kroner fra utlandet, blir merkostnaden 2.000 kroner. Vi gratulerer høyremannen Jonas Gahr Støre med sin høyrepolitikk. Skatt er for vanlige folk.


Vi bygger motorveier - i Tyskland.

(6. des. 2011)
Det er Teknisk Ukeblad nr. 40 som skriver dette (se vedlagte utsnitt). Mens Norge råtner på rot og vi opparbeider etterslep på veier, jernbane, helse, vedlikehold av bygninger osv. osv., ser vi at Oljefondet bruker 61 milliarder norske kroner til motorveier. I Tyskland.

Politikerne saboterer Norge. Det skjer ved at Norge låner ut penger til motorveier i Tyskland mye billigere enn de låner til motorveier i Norge. Nordmenn skal værsågod betale for veiene sine, til blodpriser. Pengene sender vi utenlands. Slik bidrar norske politikere til å utvikle infrastruktur i andre land, mens Norge ligger brakk.

Er dette anstendig ? Nå er det grunn til å kreve at norske politikere begynner å utvikle Norge. Vi venter på tospors høyhastighetstog mellom Bergen og Oslo som kan frakte passasjerer om dagen og gods om natten, vi venter på Stadt-tunnel til skarve 5 milliarder kroner.


Regjeringen med innstramming på utleiemarkedet

(9. okt. 2011)
Eiere av tomannsboliger har av en eller annen grunn fått leie ut den ene leiligheten skattefritt (uansett størrelse) pluss inntil halvparten av den andre. Dette "hullet" har regjeringen nå tettet igjen. Samtidig er det bemerkelsesverdig at myndighetene stenger "hull" for vanlige folk, men opprettholder dem for selskaper.

Et snev av svart. På slutten av 80-tallet var det vanlig at forretningsmenn eide en leiegård der de leiet ut 4 av fem leiligheter hvitt og den femte svart. Dette ga en kjekk tilvekst til kontantbeholdningen. Fremdeles kan det skattemessig se ut som enkelte huseiere har lavere belegg enn realitetene tilsier.


Hvordan skape et boligproblem

(26. sept. 2011)
Det er flere tiltak man kan iverksette for å redusere boligbyggingen og gjøre boligene så kostbare at unge mennesker ikke får råd til å kjøpe dem. Det kan se ut som myndighetene har gjennomført dem alle sammen.

 • forskjellige skatteregler for selskap og privatperson som bidrar til at selskaper spekulerer i eiendom (kjøper opp) for å få formue og skatt til å forsvinne. Det gir økt etterspørsel og økt pris.
 • dårlige finansieringsordninger for nye boliger gjør at utbyggere må gjøre bruk av "kontrakt-salg" slik at spekulanter tjener 800.000 til 1 million på en enkelt leilighet.
 • de som handler eller rehabiliterer bolig gjennom sine selskaper slipper å bruke penger som er betalt skatt av og får tilbake momsen, i motsetning til vanlige folk som både må bruke penger det er betalt skatt av og må betale moms.
 • komplisert byråkrati gjør det vanskelig for vanlige selvbyggere å bygge egen bolig. Papirarbeidet må håndteres av fagfolk.
 • detaljkrav stilles til kompetanse og utførelse på alle nivå for å sikre høy kvalitet og lavt energiforbruk. Dermed ekskluderes vanlige folk fra å bygge sin egen bolig fullstendig.
 • lang saksbehandlingstid i kommunene gjør at "markedskreftene" kveles. Dermed kan man forsinke bygging og bidra til at etterspørselen vil forbli større enn tilbudet, med tilhørende høye priser
 • kreativ bruk av "gebyrer" (les: bygge-skatt) i alle ledd av boligbyggingen bidrar til å gjøre boligen dyrere.
 • landet tilrettelegges for selskaper og ekskludere vanlige folk fra de fleste arenaer.

Boligkrisen i Norge er politikerskapt, og den kan bare løses av politikere.


Jernbane for fremtiden

Tospors høyhastighetsbane mellom byene i Norge. (9. mars 2011) Oslo - Bergen er en en av Europas mest trafikkert flystrekning. Et nytt tospors høyhastighetstog kan her bringe passasjerer om dagen og gods om natten, og nyttes optimalt døgnet rundt. Det er liten tvil at det må være en miljømessig riktig satsing.

Strategisk beslutning. I 2008 ble det hevdet i boken "Forakt for folket" at politikerne i 2009 måtte prioritere en strategisk beslutning om tospors høyhastighetstog mellom de store byene i Norge.

2020: Ingen strategisk beslutning er tatt Politikerne har så langt pratet masse og gjort lite. De mangler kreativitet, visjoner, evne til å tenke langsiktig og evne til å investere for folkets beste.

Finansieringen er klar. Statens Pensjonsfond kan opprette et selskap som kun har som mål å bygge ut ny tospors jernbane med 500 milliarder kroner i aksjekapital. Pengene vil ikke gi utbytte før jernbanen er ferdig, da først kan Pensjonsfondet enten begynne å ta ut utbytte eller avhende hele selskapet.

Begynn med Oslo - Bergen og begynn NÅ. Fordi politikerne neppe vil klare å beslutte noen ny togtrase mellom Oslo og Bergen innen 10 år, begynner man ganske enkelt langs eksisterende Bergensbane NÅ. Man tar bit for bit og og tar det i bruk etterhvert som det blir ferdig.


Innsprøyting av fosfat og vann i fisk og kjøtt må ta slutt

(30. okt. 2010)
Mattilsynet henviser til EU-regler for tilsetning av fosfat som konserveringsmiddel. De ønsker ikke å komme inn på innsprøytinger av vann og fosfat som påvirker kiloprisen. Dermed har vi nok et felt der fornuftig og god politikk ikke kan gjennomføres pga. EU-regler. Politikerne er bundet på hender og føtter.


Forsiktige skritt mot sosialdemokratiet og rettferdig fordeling

(17. okt. 2010)
Denne høsten har sett to viktige skatteutstpill fra regjeringen: beskatning av pensjonister og eiendom. Begge delene har avstedkommet ramaskrik i den borgerlige "Tea-party"- leiren ført an av Siv Jensen og Erna Solberg. Men er det så ille egentlig?

1,3 milliarder i skattelette til pensjonistene. For uansett hvordan du snur og vender på det, er det gjennomført en netto skattelette på 1,3 milliarder kroner til landets pensjonister - en gruppe som normalt er betegnet som sinker i lønnspolitikken. Men ikke bare det. For skatteletten er gjort i bånn, slik at de fattigste nå får litt mer å rutte med, mens det gir litt mer skatt for de aller rikeste pensjonistene.

Beskatning av eiendom blir justert. Igjen samme målsetting: at vanlige folk skal få lette, mens de med de største og dyreste boligene skal betale litt mer. Her har regjeringen ennå ikke sett forskjellen mellom privatfolk og de selskapene som noen leker seg gjennom, og den umoralsk diskriminerende forskjellsbehandlingen mellom privat og selskap får lov til å fortsette. Slik går det når de ikke vet hva de holder på med.

Rentefradraget blir uendret. Lundteigen (SP) kom for mange år siden med forslag om å sette tak for rentefradraget for gjeld til primærbolig. Dette vil ikke Jens Stoltenberg ha noe av, fordi så mange av hans gode venner leker seg med lånte penger som de gjerne vil ha rentefradrag for, og Stoltenberg går glipp av 10 milliarder kroner.


Regjeringen vil ikke hjelpe Vanunu

(23. des. 2009)
Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu søkte i juli om nødpass for å reise til Tromsø. Han har nå fått blankt avslag. Norske myndigheter ønsker IKKE hjelpe Vanunu.


Økonomisk strutsepolitikk

(29. okt. 2009)
Sentralbanksjef Gjedrem varsler høyere rente og sier han vil svinge pisken regelmessig for å skru ned temperaturen på økonomien. Finansminister Sigbjørn Johnsen varsler innstramming, lavere lønn og mindre pengebruk.

Samtidig er det bemerkelsesverdig hvilke midler de IKKE vil bruke for å redde økonomien.

 • sette topp på rentefradraget til primærbolig
 • legge avgift på på børs
 • sørge for at det betales skatt på alt aksjeutbytte
 • sørge for at multinasjonale selskaper som Facebook, Amazon, Google osv. skatter til Noge for omsetning som skjer i Norge.
 • innføre en arveavgift som fungerer og ikke rammer vanlige folk
 • stramme inn formueskatt for de største formuene
 • øke skattene på de største inntektene
 • øke eiendomsskatt kun på de dyreste boligene
 • osv.


Borgerlige svensker får til det norske sosialdemokrater ikke klarer

(20. sept. 2009)
De Senker skatten med 10 milliarder kroner for vanlige folk. Istedenfor å gjøre som er vanlig i Norge, senker de skatten for vanlige lønnsmottakere. I Norge derimot, gir politikerne full skattefrihet til de aller rikeste, mens de flår folket. Det morsomme er at svenskene på høyresiden slik fører en sosialdemokratisk fordelingspolitikk, mens samtlige politikere i Norge gjør det motsatte: fører en politikk som gir økte forskjeller, flere fattige og dårligere rammebetingelser for ansettelsesforhold.

Skattereduksjonene har ifølge den svenske regjeringen gjort det mer lønnsomt å arbeide og lettere for bedrifter å ansette folk. Av alle som er i full stilling i Sverige, har 99 prosent nå fått skatten redusert med mer en 1.000 kroner i måneden siden de borgerlige partiene kom til makten i 2006, melder regjeringen.


Jagerflyene blir 50% dyrere: 300 milliarder kroner over 30 år ?

(20. juni 2009)
JSF-sjef David Heinz tror kampflyet vil koste 80 millioner dollar stykket, han er sjefen for utviklingen av kampflyet. Prislappen per fly vil bli 50 prosent høyere enn norske myndigheters anslag på 54 millioner dollar pr. stk. Lenger ned på denne siden har vi regnet totalen til 200 milliarder kroner = den største økonomiske satsing i Norge noensinne. Tallet blir altså vesentlig høyere, trolig 300 milliarder kroner.


Bukken og havresekken: bare de andre skal få mindre pensjon

(9. juni 2009)
Så har Stortingets Pensjonsutvalg levert sin innstilling, og vi er ikke spesielt overrasket. Utvalget vil fjerne "gullpensjonen" til våre folkevalgte og gi dem samme betingelser som oss andre. Men det er et MEN. Nyordningen vil bare gjelde nye representanter heretter. Alle de som sitter idag, sitter på gullhår fortsatt.

Ikke uventet er 8 av 11 stortingsrepresentanter eller tidligere sådanne, og dermed ser vi igjen at noen utvalgte mennesker i dette landet får lov å bestemme sin egen pensjon. Det smaker inhabil.

Jens Stoltenberg vitset på TV i kveld over at ingen kan forstå pensjonsreglene, heller ikke han som er økonom kan forstå dem. Vi synes ikke dette er så mye å le av, tvert imot: det er ganske tragisk at landet har regler i viktige saker som ingen er i stand til å forstå.


Norge har destruert 20 stk av 52.000 klasevåpen-granater

(30. april 2009)
Det ble gjort stor stas da den første salven gikk av i en nedlagt gruve i dag. Et 20-talls granater med klasebomber ble sprengt i filler. Nå gjenstår bare 51.980 granater. Dersom Forsvaret kjører 1 slik salve i uken, vil det ta 2600 uker eller 50 år å bli kvitt alle sammen. Dersom de kjører 1 slik salve pr. dag, vil det ta 7 år.

Likevel er prinsippet viktig. Klasevåpen er fy fy, og bruk av klasevåpen bør være en krigsforbrytelse, en forbrytelse mot menneskeheten, fordi den rammer sivile og barn lenge etter at konflikten er over. Dessverre er det "vestlige" og "siviliserte" land som har stått for de største forbrytelsene på dette området hittil. Men hva gjør man ikke for å få kontroll over litt olje eller oljerørledininger, unnskyld, for å få fjernet despoter og innsatt et utvalgt "demokrati".

Norge har kjøpt inn et lager granater med klasevåpen for 1,8 milliarder kroner. Vi synes at slik bruk av fellesskapets midler bør føre til riksrett og domfellelse.


Høyhastighets tospors jernbane må vedtas som prinsipp

(19. febr. 2009)
Et samlet Storting har en ekstremt viktig prinsipiell sak de må vedta så snart de bare klarer: At Norge skal ha tospors høyhastighetstog mellom de største byene. Det siktes til Oslo - Bergen, Oslo - Trondheim og Oslo - Stavanger. Banene skal frakte passasjerer om dagen og gods om natten. Dette er visjonen, målet, dette vet vi at vi vil ha, og vedtar det som visjon.

Byggingen bør starte på EN av strekningnene umiddelbart (med politisk høyhastighet i planleggingen blir det sikkert ikke før i 2014, Gud bedre) og byggingen utvides inntil alle banene er ferdig.

Våre politikere klarte å enes om den største økonomiske satsing i Norge noensinne da de vedtok å kjøpe nye amerikanske jagerfly til en kostnad rundt 200 milliarder kroner over 30 år. Høyhastighets jernbane er viktigere og mer samfunnsnyttig enn jagerfly, og burde derfor blitt prioritert før jagerfly.

Banene kan IKKE bygges ut fra bedriftsøkonomiske hensyn (at de skal gi eierne 20% profitt), men utelukkende ut fra samfunnsøkonomiske hensyn, og banene må derfor eies og drives av Staten, trolig med tap.

Tilføyet i 2020: Ingen prinsippavgjørelse er tatt. Men jagerflyene har kommet. Velkommen til demokratiet Norge.


Danskene kan kutte i kjøp av nye kampfly

(25. jan. 2009)
Det danske forsvaret mangler 2,4 milliarder kroner til drift og investeringer. Pengeproblemet kan bety kutt i anskaffelsen av nye kampfly igølge John Dyrby Paulsen (sosialdemokrat). Danmark er, som Norge, med i utvklingen av det amerikanske kampflyprosjektet Joint Strike Fighter. Å gi mer penger til forsvaret ville være helt uholdbart i en tid der mange kommuner må skjære ned på grunnleggende velferdstiltak, sier Socialistisk Folkepartis forsvarstalsmann Holger K. Nielsen

Danmark kan kutte kjøp av kampfly (dn.no)


Regjeringen skal satse 200 milliarder over 30 år

(21. nov. 2008)
Hva tror du pengene skal brukes til ?

 • SKOLER ?   Ahh, endelig skal de hente inn de 30 - 40 - 50 milliardene i etterslep i vedlikehold av skoler? Endelig skal de satse på undervisningsmiljø og investere i neste generasjon?
  - Vel, nei, faktisk ikke det nei.
 • HELSE ?   Å, de skal dekke inn 40 milliarder i akkumulert underskudd i Helse-Norge, fjerne helsekøer og satse stort på å gjøre folk friske og arbeidsføre?
  - Nei, ikke det heller.
 • SAMFERDSEL ?   Men da skal de kanskje investere i fremtidig miljøvennlig infrastruktur, to-spors høyhastighetstog mellom alle store byer i Norge?
  - Du er ikke i nærheten engang ...
 • UTVIDET DEMOKRATI ?   Skal de lage folkelig demokrati med e-ting, verdikommisjon med rådgivende mandat, og engasjement på grasrota? Men det vil jo bare koste noen millioner.
  - Hold kjeft! Tror du de noen sinne kommer til å spørre hva folket mener?
 • NYE JAGERFLY ?    Våpen, forsvar og USA-pissing-opp-etter-ryggen ?
  - Yess!

Angrepsflyene egner seg i de krigene USA fører i Irak, Afghanistan og snart Iran.
Dette er den største enkeltsatsing Norge har gjort i historien noen sinne.
Her skal Norges fremtid tuftes, her skal signaler gis, slik skal vi bidra til en bedre verden.
For beløpet kunne de bygget tosporst høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo, men det var ikke "samfunnsøkonomisk lønnsomt".


Skipsrederne plages med skatten, kan få ettergitt 20 milliarder kroner

(27. aug. 2007)
Stoltenberg vil ettergi skatt til skipsrederne i Norge som for å poengtere noe av det vi mener. Stakkars, de konkurrerer jo mot folk som nesten jobber gratis, uten arbeidsgiveravgift, uten skatt, uten velferdsordninger, og uten pensjon. Hvorfor må de da plages med skatt til Norge?

Regjeringen vil ettergi 20 milliarder hos norske rederier


Utilbørlige avgifter reduseres

(17. mai 2007)
Finansminister Kristin Halvorsen vil (motvillig?) fjerne "snik-avgifter". Fra finansdepartementet kommer "gladmeldingen" at passgebyret for barn blir redusert fra 420 til 270 kroner innen 29. juni i år. Reduksjonen begrunnes med at det bare koster 270 kroner å utarbeide et pass til et barn. Finansministeren sier hun ønsker å redusere prisene slik at offentlige gebyrer ikke lenger blir rene tilleggsskatter.

For voksne koster passet fortsatt nesten 1000 kroner mens produksjonskostnadene er omtrent det samme som ved pass til et barn, altså 270 kroner. Her ønsker ikke Halvorsen å sette ned gebyret nå. Innsatsen hennes er halvhjertet og ganske så begrenset, som en før-valgs-fjert.

Vil redusere passgebyret for barn under 16 år til kostpris


Norge forsetter å være et skatteparadis

(27. aug. 2006)
Statsbudsjettet kommer 6. oktober, nå pågår den siste hestehandelen med våre milliarder. Så får vi se da om de kan gjøre det bedre enn sist og gjennomføre en dreining av skatt fra lønnskatt for "vanlige" folk mot eiendom og formue til de rikeste. Av en eller annen grunn tror vi ikke det vil skje.

Trolig vil de rikeste fortsatt bli forfordelt, mens vanlige folk må fortsatt må trekke lasset. Dermed vil det fortsatt mangle penger eldreomsorg, vedlikehold av veier og skoler.

Tilføyet 6. oktober: Same shit as last year.


AP + Krf = sant

(23. juli 2006)
Kulturminister Trond Giske har på vegne av regjeringen (?) gått på frierferd til Krf. Han ønsker et forpliktende samarbeid med KrF. Og dette kan sikkert bli et godt ektelskap. For her har vi to partier som sier de står for verdier, men som i praksis ikke gjør det.

Like barn leker best, heter det, vi spår en varm fremtid for to hykleriske partier. Men for velgerne vil dette ekteskapet bli en tragedie. Det er rart om de to partiene får mange stemmer ved neste valg.


Hvordan begrense rentefradraget for de rikeste

(20. juli 2006)
Lundteigen fra SP har lansert et forslag som bare vil ramme de rikeste i landet: at rentefradraget skal reduseres. I dag kan alle gjeldsrenter trekkes fra inntekten, det nye forslaget vil sette et tak på et par-tre millioner kroner pr. lønnsmottaker i familien. Bortsett fra at beløpet i LUndteigens forslag er satt litt lavt fordi mange i Oslo-området nå må ut med 3 millioner for et sted å bo, har dette forslaget viktige prinsipielle sider.

For det betyr at dersom du har lånt 8 millioner til villa i Holmenkollåsen, 5 millioner til hytte på Hafjell, 12 millioner til landsted på Tjøme og 4 millioner til landstedsbåt, ja, da kan du forvente skatteskjerpelse. Dersom du hører til en "normal" familie med "normal" standard, har du intet å frykte. Endelig et forslag som bare rammer de 15000 rikeste. Det er for godt til å være sant!

Jens Stoltenberg setter ned foten
Og det var for godt til å være sant. Det tok ikke mange dagene før Jens gjorde klart for oss alle at slik begrensning av rentefradrag for de rikeste ikke var aktuelt ... Hva kommer det av at vi ikke er forbauset?


Aksjeutbyttet ble skattefritt likevel, de løy

(1. mai 2006)
Husker du november i 2005? Det var da finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg sto frem og fortalte om den nye skattepolitikken. De sa den innebar en skatteskjerpelse for de rikeste i landet, og en skattelettelse for vanlige folk. Statskassen skulle få inn flere skattekroner. Og da kloke hoder fant ut det dette ikke var helt sant, føyde de til at selv om skatteprosenten ble litt lavere for de rikeste, ville innføringen av utbytteskatt på aksjeutbytte bli så skjerpende at det alene skulle dra inn 6 milliarder kroner. Sa de.

Men det var en ting de glemte å si. De glemte å si at det var laget et nytt hull i loven som fortsatt ville gjøre skatteutbyttet helt skattefritt når du fører utbyttet inn i et selskap.

Derfor er det de tre første månedene i år opprettet 25.000 nye "investerings"-selskaper i Norge. Ifølge regjeringen vil folk med to millioner i inntekt neste år måtte betale 34 700 kroner mer i skatt enn de gjør i år. Ifølge LO får de over 50 000 i skattelette.

Tallene til høyre er fra 2014, og viser at skatteprosent på aksjeutbytte i snitt ble 2,86 % for årene 2006 til 2012. De eneste som bidrar med skatt er småsparere som tar ut utbytte personlig.

De andre putter utbyttet skattefritt i sine selskaper slik at formuen deres kan øke og øke. Det het seg at hvis de tar penger ut av selskapene, må de betale skatt for dem. Hvorfor skal noen som i generasjoner har hatt null i inntekt og levd godt på sine selskaper begynne å ta ut penger for å betale skatt?


Regjeringen vil begrense lederlønninger, opsjoner og fallskjermer

(3. mars 2006)
Så skal man igjen fremstå som "seriøs" før tariffoppgjøret, og forsøke å lede arbeidstakernes oppmerksomhet vekk fra det fakta at topplederne har grafset til seg lønnstillegg som i kroner tilsvarer en industriarbeiderlønn, og i prosent tilsvarer 5-6 ganger mer enn det vanlige arbeidstakere vil få. Det er utrolig morsomt foran hvert eneste lønnsoppgjør å se hvordan politikere fra alle partiene, LO, NHO, media og alle kvalifiserte synsere unisont sier at ledernes grådighet må ta slutt.

Det har vært regelen, ikke unntaket, de siste 10 år at kaken blir skjevere og skjevere fordelt. Vi tror "EU-tilpasningene" som Stoltenberg-regjeringen forsøker å gjøre blir et spill for galleriet, og at effekten blir null. Her handler om prinsipper, verdier og moral som ikke eksisterer i bånn. Da spiller litt regelverk ingen rolle. Her blir ingen endring.

Hykleri av Stoltenberg, han bør feie for egen dør - sier møbelkongen Jens Petter Ekornes


Arbeidstakere skattes for mobil og bredbånd

Regjeringen har innført ekstra beskatning av mobiltelefon, bredbånd osv. som brukes i jobbsammenheng. Mobiltelefon, bærbar PC og bredbånd er nødvendig arbeidsverktøy, og ikke frynsegoder, mener både LO-sekretær Trine Lise Sundnes og administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. LO og NHO slutter seg til folkeopprøret mot den nye mobiltelefonskatten. Tidligere har YS og HSH gått imot.

En ting er at svært mange MÅ ha disse greiene for å fungere i jobben. En annen ting er at bedret kommunikasjon har ført til dramatisk effektivisering av arbeidsmarkedet i Norge de siste 10 årene og bidratt til at flere jobber overtid uten engang å få betalt for det. Effektiviseringen har gitt store overskudd til bedriftseierne mens vanlige lønnsmottakere har sett lite av denne gevinsten. Og nå vil politikerne fra Arbeiderpartiet at lønnsmottakerne skal skatte for den gevinsten bedriftseierne får nyte godt av.

LO og NHO mot mobilskatten


Stoltenberg ber oss drømme. Hva med litt handling ?

( 1. jan. 2006 )
Vi tror statsministeren tar feil når han vil gi rom til flere drømmer i året som kommer. Det er ikke drømmer eller tro vi trenger i dette landet nå, det er HANDLING.

Spesielt trenger vi at det blir ryddet opp et et skattesystem som er til de grader urettferdig, diskriminerende og udemokratisk at det grenser til det tragiske. Mens enorme formuer og inntekter fortsatt er skattefrie (med unntak av ny utbytteskatt som de fleste har planlagt for), skjerpes stadig skatteskruen på vanlige folk. Det ser ut som politikerne ensidig fokuserer på beskatning av vanlig arbeidsinnsats i dette landet og snur ryggen til andre potensialer.

Om dette skyldes uheldige allianser, uvilje, eller at politikerne rett og slett ikke ser konsekvensen av det de vedtar, vites ikke. Men det ser absolutt ut som skattereglene legges på de rikes premisser og på de fattiges bekostning.


60 rødgrønne dager. Hva har skjedd og hva har IKKE skjedd?

( 21. des. 2005 )
Landet har hatt "en ny kurs" i to måneder, og Stoltemberg feirer dette idet politikerne tar juleferie. La oss derfor se på status og se hvor imponert vi kan bli:

 • Skattehullet rundt utbytteskatt sies å være tettet. Dette er løgn. Alle andre skattehull forblir åpne
 • Det gis skattelette til de med høyest inntekt, mens "vanlige" folk går i minus pga. matmomsen
 • Formue skal IKKE angis ut fra REELL verdi, vil bare ramme "vanlige folk", ikke de med størst reell formue.
 • Fortsatt dramatisk forskjell på skatteregler for lønnsmottakere vs. selskapene til de rikeste
 • Ingen forskjell i likningskontorenes praksis som AVLIVER dem som ikke leverer inn selvangivelse pga. personlige problemer
 • Ingen reelle tiltak mot spillegalskapen som (takket være Bondevik) er på et aldeles hinsides nivå
 • Ingen tiltak mot SPAM mail og mail med virus som kommer fra land utenfor norsk juridiksjon
 • Ingen tiltak mot telefonsalg, SV hadde lovet forhåndsgodkjenning for telefonsalg til private
 • Ingen tiltak mot det uadressert reklame som kunne redusert papiravfall med 100.000 tonn årlig
 • Det ser ut til å bli lovregulering vedr. reklame i fellesarealer - men mens dette pågår er reklamenæringen aggressiv som aldri før
 • Offentlig skole skal styrkes og barn skal sikres en skole UTEN utilbørlig religiøs påvirkning.
 • Fortsatt deltakelse i Afganistan, men Norge trekker seg ut av Irak (?).


3 milliarder i skattelette til dem med over 500.000 i inntekt

(15. nov. 2005)
Det har allerede skjedd igjen, denne gang under en rød-grønn regjering som hevdet de ville det motsatte: De rikeste får størst skattelette. Det hele ble så pinlig for regjeringen at den måtte fjerne den tabellen fra budsjettframlegget som avslørte elendigheten. Istedet gikk regjeringen ut med en hvit løgn i media og sa at de rikeste fikk skatteskjerpelse.

Nå krever fagbevegelsen at dette gjøres om. Den hevder at det ikke går an å gi fortsatt skattelette til de med høyest inntekt, mens de arbeidsledige ennå ikke har fått tilbake det den forrige regjeringen tok fra dem. Men for regjeringen har det allerede gått prestisje i saken.

Vi klarer ikke helt å kjøpe argumentasjonen med at "budsjettet er bedre enn de borgerlige sitt" eller at "man må se på helheten og ta med skatteskjerpelsen på aksjeutbytte".


Rødgrønn regjeringserklæring

(14. nov. 2005)
Så er de i gang de røde og grønne. Og fra første dag må alle bite i seg uenighet i en drøss saker. WHO-forhandlinger på bekostning av Det Hellige Norske Jordbruket, kampfly til Afganistan, støtte til Bush sitt USA, og salg av den norske nasjonalhelligdommen på Hardangervidda til private.

Lett kommer det ikke til å bli. Det er for tidlig å dømme dem på hva de gjør. Men hva har de egentlig blitt enige om?

Samarbeidsavtalen fra Soria Moria
Tiltredelsestalen til Jens Stoltenberg