TiSA og avtaler som dreper
Tyske RWE krever 1,4 mrd € av Nederland

(19. febr. 2021)
Energiselskapet RWE krever 1,4 milliarder euro i erstatning fordi selskapet må legge ned sine kullkraftanlegg i Nederland. Det vekker sinne blant miljøvernorganisasjoner. Nederland skal fase ut sin kullkraft innen 2030. Det ble vedtatt av parlamentet i desember 2019, ifølge nrk.no 16. februar. Det går ut over RWEs to kullkraftverk i Nederland.

RWE krever erstatning etter den flernasjonale handelsavtalen «Energy Charter Treaty» fra 1994 som er inngått mellom 54 land, der også Norge er med. Avtalen forplikter landene som har signert den til å beskytte og sikre investeringer i energiprosjekter som skjer på tvers av landegrensene.

Dermed ser vi nok et eksempel på hvordan land saksøkes år de tar politisk styring over krav til miljø, skatteregler, arbeidsforhold, lønnsforhold, osv. Det finnes rikelig med "gribbe-advokater" som lever av å kjøre slike saker for retten.

For fattige land er slike avtaler en katastrofe, for gigantene kjøper politikerne og får den avtalen de selv dikterer, for all fremtid. Kapitalismen, som Krf og Venstre så varmt omfavner, er ikke et verktøy for å berge kloden, bare for å berge de rikeste.

Høyrepolitikk for all fremtid
Tysk energigigant saksøker Nederland fordi kullkraft skal bort


Arbeiderpartiet er uklar om TiSA

(20. april 2017) "TiSA-avtalen vil vere sterkt negativ for sysselsettinga og arbeidslivet generelt, og likevel held Ap fram med å feilinformere om avtalen med å påstå det motsette. AP-landsmåtet bør rydde opp!" skriver Odd Tarberg i denne kronikken på Nyemeninger.no linket opp rett nedenfor.

Vi tror det er verre enn som så. Vi tror ledelsen i AP er FOR en handelsavtale som de VET vil knuse arbeidslivet. Derfor er de så uklar om hva de egentlig vil. Godt valg!

TiSA burde vere det viktigaste temaet på landsmøtet i AP


Jonas Gahr Støre fremstår som en Høyremann

(20. des. 2016) Jonas Gahr Støre forsøker fremstå som Arbeiderpartimann mens han aktivt forsvarer EU og TiSA og annen sentral høyre-ideologi. Hvordan fagbevegelsen klarer å spise denne karen, er totalt uforståelig. Det er nå på tide å spørre seg hvem som er Støre sin "handler".

Han kan ikkje både vere for å gi norske sjøfolk norske arbeidsvilkår, og på same tid vere for TiSA-avtalen.


Målet er mer penger og mer makt

(12. juli 2016) Middelet er TiSA, handelsavtaler, som binder fremtidige regjeringer på hender og føtter, som overlater demokrati og suverenitet til multinasjonale selskaper.

Dette er våpenet til de største multinasjonale selskapene i verden. De vil gjerne ha enda mer makt og bli enda rikere. Og våre politikere som gjerne vil gjøre dem rikere, det passer med deres ideologi.
Vi andre kaller det for landssvik!

Hemmeligheter. Konkurranse. Penger. Maktspill. Det er snakk om TISA-avtalen. (nrk/ytring)


Hvorfor vi ikke vil ha TTIP eller ISDS

(19. mai 2016) URIX viste i kveld en nederlandsk dokumentar om handelsavtaler og tvisteløsninger. Det var skremmende. For det er flere forhold som kan gjøre at et land får søksmål i ti-milliarder-dollar klassen. Her er noen grunner for å bli saksøkt:

 • dersom et land vedtar strengere lovverk for å ivareta klima
 • dersom et land vedtar strengere lovverk for å ivareta helse
 • dersom et land vedtar strengere lovverk for å ivareta arbeidsmiljø
 • dersom et land vedtar strengere lovverk for å ivareta natur eller dyrearter
 • dersom et land vedtar strengere lovverk for å ivareta sikkerhet til arbeidere
 • dersom et land vedtar strengere lovverk for å ivareta lønnsforhold
 • dersom et land vedtar strengere lovverk for å ivareta sosiale ordninger for ansatte
 • dersom et land vedtar nye avgifter, f.eks. flyseteavgift

Ikke bare det. Tvistene avgjøres av voldgiftsmenn utpekt av verdensbanken i USA, en institusjon som er nært knyttet til USA. Trolig derfor har USA ennå ikke tapt en sak gjennom ISDS reist av Canada, mens Canada taper i fleng for USA. Søksmål på grunn av handelsavtaler er blitt en ny næring, og gevinsten er milliarder av kroner - for USA.

I praksis er det i dag frihandel over store deler av det markedet som storkonsernene ønsker "ta grep" på. Målsettingen er derfor helt klar: Binde demokratisk valgte regjeringer, spesielt fremtidige sådanne, på hender og føtter. De ser at reguleringer vil komme, både for å få slutt på økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, økende ulikhet og utnyttelse av arbeidere. Slik "utidig innblanding" i selskapsdrift vil de sikre seg mot.

Det er å håpe at norske politikere klarer å se råttenskapen og ikke inngår slike avtaler i strid med folkeviljen for å bygge ned demokratiet og den suverene rettsstaten.


Presidentkandidatene i USA er mot TPP

(1. april 2016) Donald Trump and Hillary Clinton agree on almost nothing, except for their dislike of a sweeping agreement that would erase most tariffs and other trade barriers among the United States and 11 other nations.

U.S. presidential hopefuls united against TPP (japan times)

Og det er sørgelig klart, dersom USA's president går imot slike handelsavtaler, da vil også norske politikere våge å gjøre det.TPP for Dummies (how to take down the world) (jan. 29, 2016)


Krf uttrykker skepsis til TiSA

(28. des. 2015) Knut Arild Hareide, KrF sin representant i Utenrikskomitéen, stiller seg bak flere kritiske kommentarer om TiSA i den ferske Stortingsmeldinga om Handel og utvikling. Det kan se ut som om mellompartiene og venstresiden begynner å få øynene opp for den galskapen som Høyre og Frp nå forsøker trumfe igjennom.

“Disse medlemmer (KrF, Sp, og SV) viser til LOs bekymring for at en eventuell TISA-avtale skal svekke det politiske handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med tjenester i offentlig sektor og velferdstilbudet slik det er definert i Norge. En avtale må ikke legge hindringer for samfunnsorganisering, forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter.

Det må unngås at TISA pålegger eller fremtvinger privatisering, deregulering eller konkurranseutsetting av offentlige tjenester på nasjonalt eller lokalt nivå. Dette gjelder også muligheten for å etablere offentlig eierskap og styring i sektorer som tidligere har vært privatisert.”


TiSA-logikk og frekkhetens nådegave

(22. des. 2015) Under utformingen av TiSA-avtalen får ikke politikerne fullt innsyn i prosessen og folket får ikke innsyn i avtalen.

Men den samme TiSA-avtalen legger opp til at utenlandske storkonsern skal ha fullt innsyn dersom nasjonale styresmakter har planer om endringer i lovverk og regler som kan gå ut over fortjenesten til konsernene. Alle land skal altså på forhånd informere konsernene slik at disse kan kommentere og påvirke prosessen.

Les saken på nyemeninger.no her


Uhyret bak TiSA-avtalen (29. nov. 2015 - nyemeninger.no)


Høyrepolitikk for all fremtid ?

(22. sept. 2015) Tankesmien Manifest presenterte i dag en rapport om TISA-avtalen som det nå forhandles om i hemmelighet.

 • Norge er et av 50 land som for tiden deltar i forhandlinger om en ny handelsavtale for tjenester, kalt TiSA (Trade in Services Agreement). Målet er at avtalen skal sette en global standard for handel med tjenester.
 • Avtalen kan komme til behandling i løpet av inneværende stortingsperiode. Forhandlingene føres bak lukkede dører, så det er takket være lekkasjer at en rekke kontroversielle forslag nå er kjent.

  AUTOMATISK OG IRREVERSIBEL

 • Det mest dramatiske ved TiSA er ambisjonen om å gjøre avtalen mest mulig irreversibel. En avregulering til fordel for kommersielle interesser vil ikke kunne reverseres innenfor avtalen av et nytt politisk flertall etter neste valg.
 • Landene som forhandler må aktivt liste opp alle tjenester de vil unnta fra TiSAs forpliktelser. Alt som ikke listes opp, inkludert tjenester som ikke er funnet opp ennå, vil automatisk avreguleres og åpnes for kommersielle aktører.

  NORSKE KONSEKVENSER

 • Norges regjering vil legge høyere utdanning og en rekke helsetjenester inn under TiSAs handelsregler. Regjeringen vil også frasi Norge muligheten til å stramme inn på frislippet av den omstridte bemanningsbransjen.
 • Norge presser på for å gi private utdanningsaktører et særlig vern gjennom TiSA. Resultatet kan bli at folkevalgte i Norge står uten adgang til å begrense privat profitt og markedsandeler hos kommersielle interessenter innen skole og barnehage.
 • Regjeringen har i sitt åpningstilbud bedt om å få unnta blant annet sykehustjenester, grunnskole og videregående utdanning, sosiale tjenester, offentlig transport, vann og kloakk. Alle unntak må imidlertid forhandles om.
 • TiSA kan medføre enda sterkere innsnevring av innbyggernes demokratiske kontroll over utformingen av offentlige tjenester enn EØS-avtalen representerer. TiSA kan gjøre det ulovlig for norske kommunestyrer å føre driften av konkurranseutsatte tjenester tilbake til egenregi.

  FOLKESTYRET KAN SAKSØKES

 • Forretningslobbyister som European Services Forum jobber for at private selskaper skal gis rett til å saksøke staten for tapt fortjeneste, hvis selskapet mener en demokratisk vedtatt lov kan stride mot TiSAs handelsregler. Hvis de får gjennomslag for dette, vil innsnevringen av folkestyret til fordel for kommersielle aktører forsterkes.

Les hele rapporten her

Hvamenerpartiene.com finner det hårreisende at norske politikere ønsker delta i dette sirkuset. De ulike partiene må nå avkreves klare meldinger om hva de mener og ønsker i denne sammenheng, og ikke noe må vedtas før etter neste Stortingsvalg slik at folket kan få si sin mening om galskapen.


De hemmelige avtalene som truer vår framtid
(15. sept. 2015)
Vi har noen politikere som forsøker å avvikle det suverene norske demokratiet.
Kronikken du kan lese her (klikk på overskriften ovenfor) omhandler noe av det viktigste du kan lese om.

På demokratiets bekostning (Tori Loven Kirkebø i BT 17. sept)
Agressive akronymers kapitalistiske imperialisme (kronikk på nyemeninger.no)


AP svarer på tre spørsmål om TISA

(11. mars 2015)
1) Mener AP at ulike organisasjoner (fagorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, kommuneorganisasjoner med flere) skal inkluderes av politikerne i drøftelsene om frihandelsavtale ?

Ja. UD har konsultasjoner med WTO-utvalget og den såkalte utvidede kretsen. Dette er et forum der spørsmål relatert til TISA blir tatt opp. Den utvidede listen oppdateres fortløpende avhengig av interesse. Alle former for organisasjoner med interesse for handelspolitikk er velkomne. Blant deltakerne finner vi blant annet Bonde & Småbrukarlaget, Bondelaget, LO, YS, Virke, Fagforbundet osv.

2) Mener AP at politikerne skal orientere folket om forhandlingene og konsekvensene av dem ?

Ja. TISA-avtalen vil kunne ha stor betydning for norsk økonomi og næringsliv, og Arbeiderpartiet ønsker en bred og aktiv samfunnsdebatt. Fagbevegelsen, næringsliv og det sivile samfunn må konsulteres løpende. Det er av stor betydning at norske myndigheter viser mest mulig åpenhet rundt forhandlingene og norske posisjoner. Arbeiderpartiet forutsetter at det redegjøres for konsekvensene av avtalen for de ulike sektorer som er omfattet. En slik redegjørelse bør også tydeliggjøre konsekvensene av ikke å slutte seg til TISA.

3) Sier AP ja eller nei eller vet ikke til TISA ?

Det skal vi ta endelig stilling til når avtalen foreligger. For Arbeiderpartiet er det en forutsetning at en TISA-avtale ikke svekker det politiske handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med offentlige tjenester og velferdstilbud. Det må ikke legges hindringer for å regulere forhold som forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter. Vi kan ikke støtte at markedene for sykehustjenester, offentlig utdanning og sosiale velferdstjenester åpnes fra norsk side for utenlandske tilbydere under TISA. Det er en forutsetning at TISA ikke pålegger privatisering, deregulering eller konkurranseutsetting av noen offentlig tjeneste på nasjonalt eller lokalt nivå. Dette gjelder også muligheten for – gjennom politiske vedtak – å gjeninnføre offentlig eierskap og styring i sektorer som tidligere har vært privatisert.

(Takk til Marianne Seip, Politiske rådgiver, Aps stortingsgruppe)


Det markedsliberalistiske diktaturet TISA

(9. mars 2015) Endelig begynner ballen å rulle rundt TISA-avtalen som det forhandles så hemmelig om. Endelig setter NRK fokus på den udemokratiske prosessen som er i gang, med rasering av demokratiet for all fremtid som mål. Dessverre ser det ut til at de største kjeltringene sitter på Stortinget nå. De må stoppes. For dette er å kapitulere i en økonomisk krigføring, intet mindre.

TISA til besvær (kronikk og debatt på nrk/ytring)
Aksjon mot TISA på Facebook her


Tyskere protesterer mot TTIP, kaller det en Trojansk Hest

(23. feb. 2015) For Norge, se lenger nede på denne siden om TISA.

People in Germany protest against US initiated TIPP


"Frihandelsavtalen" TISA - en katastrofe på vei ...

(18. feb. 2015) Eksempel: Den nye avtalen (Trade in Services Agreement, TISA) forbyr landene å gå tilbake på privatisering. Tjenester som er privatisert under en regjering, kan ikke gjøres til offentlig virksomhet under den neste. Et privat sykehjem kan ikke re-kommunaliseres av et nytt kommunestyre, uansett hvor mange ganger det avsløres dårlig kvalitet eller brudd på arbeidsmiljøloven.

Avtalen parkerer demokratiet. For all fremtid.
Det er derfor våre politikere ikke ønsker informere om den, det er derfor de ikke vil inkludere organisasjonene. Her er svære økonomiske interesser utenfor Norges land som trykker kraftig på, interesser så mektige at mange politikere legger seg flate og spriker med beina som noen forpulte horer.

Politikere i EU reagerer: vil ha forhandlingene frem i lyset.
Det kan se ut som om EU nå løfter saken opp fra "hemmelig-kjært" byråkratisk nivå til politisk nivå, og at flere EU-politikere krever åpenhet og debatt om disse ømtålige forholdene. I så fall er det håp også for Norge. Tilsvarende initiativ fra norske politikere er ikke kjent.

Mer om TISA på nyemeninger.no her, med linker til avsløringer på wikileaks m.m.


Kappløp mot bunnen

Bak lukkete dører holder EU og USA på å AVVIKLE demokratiet
(1. juli 2014) Den nye handels- og investeringsavtalen TTIP (Transatlantic Trade and Investement Partnership) mellom EU og USA er under utarbeidelse og skal være ferdig i løpet av 2015. Lekkasjer fra forhandlingene vitner om at dette kan bli slutten på demokratiet slik vi kjenner det.
Denne saken står i Dagbladet 30. juni på side 44.

TTIP-avtalen åpner for skitne varer begge veier
Både USA kjemper for å omsette klorvasket kylling og svinekjøptt avlet opp med veksthormoner, og at regler for merking av genmodifisert mat fjernes. EU kjemper for reversering av frisleppet i finansverdenen som førte til krisen i 2007 / 2008. Noen frykter dette blir et kappløp mot bunnen: at den laveste standarden blir gjeldene på begge sider.

Multinasjonale selskaper får all makt i himmel og på jord
Vi frykter at disse avtalene bidrar til at verdens 85 rikeste gjennom sine selskaper gjøres allmektige, og at avtalene i realiteten er en avvikling av demokratiet slik vi kjenner det. Avtalen gir multinasjonale selskaper rett til å saksøke stater som vedtar politiske tiltak som kan føre til tap av fremtidig profitt. Selskapene hevder de trenger "beskyttelse fra politiske inngrep" (les: demokrati !) for å ta risikoen det er å investere i utlandet. Tvister skal avgjøres uavhengig av landenes domstoler (som kan være "partisk")

Eksempler på søksmål
Vi har saker som gir en pekepinn på hva som kan bli vanskelige. Det franske selskapet Veolia har saksøkt Egypt for å ha hevet minstelønnen. Svenske Vattenfall har saksøkt Tyskland etter avgjørelsen om å fase ut landets atomkraftverk. Tobakksgiganten Philip Morris har saksøkt Uruguay og Australia for å ha innført strengere advarsler på røykepakkene. Vi ser altså en dramatisk maktforskyvning mot selskapene vekk fra demokratiske beslutninger.

Kritikk mot norske forhandlinger og mangel på informasjon. Hvor er vaktbikkjene ???
Vår egen regjering deltar i tilsvarende forhandlinger (TISA) og er allerede anklaget for å unnlate å informere både Storting og Folket. Dette burde være en sak for Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. "TiSA er eit skremande udemokratisk verkty for irreversibel liberalisering, på lik linje med TTIP-avtalen som det blir forhandla om parallelt mellom EU og USA." ifølge kronikken til Odd Tarberg nedenfor.

TiSA sett frå USA (Dagsavisen/nyemeninger)
Rammevilkåra for fleirtalet av dei 23000 medlemsbedriftene i NHO vil blir sterkt forverra gjennom avtalar av typen TISA


Regjeringen unnlater å informere Stortinget om TISA

(8. april 2014) Vår regjering holder på å banke igjennom en "frihandelsavtale" uten engang å orientere Stortinget (for ikke å snakke om folket) om hva som faktisk "er i potten". Finsnanindustrien forsøker å få gjennomslag i det stille, fordi det de gjør ikke tåler dagens lys. Og med inkompetente og ignorante journalister i dette landet kan det se ut som regjeringen skal komme fra det.

"TiSA er eit skremande udemokratisk verkty for irreversibel liberalisering, på lik linje med TTIP-avtalen som det blir forhandla om parallelt mellom EU og USA." ifølge kronikken til Odd Tarberg på

TiSA sett frå USA (Dagsavisen/nyemeninger)


TPP, TTIP og TISA: Kunsten å slåst for ei tapt sak

Bakgrunnstoff til TISA-forhandlingene der Scott Sinclair, from the Canadian Center for Policy Research, advarer mot at regjeringane, gjennom desse avtalane, gir frå seg sin autoritet til å regulere og derigjennom lurer seg frå ansvaret dei har overfor borgarane.

(27. febr. 2014) Innlegget nedenfor er hentet fra en debatt på Dagsavisen/nyemeninger: Etterlyser stortingsrepresentant. Dersom dette er i nærheten av det politikerne våre holder på med, er det grunn til å bli vettskremt.

"Eg reknar kampen mot den fundamentalistiske økonomi-liberalismen som ei tapt sak. Berre det å konstatere at dei globale storkonserninteressene har fått i gong forhandlingar om meir liberalisering på tre frontar på same tid (TPP, TTIP og TISA), er nok til å trekke ein slik konklusjon. Rett nok greide ulike organisasjonar i det vesentlege i Frankrike, USA og Canada, å vekke nok nasjonalforsamlingspolitikarar og ministrar til at den sokalla MAI-avtalen vart stansa i 1998. (Det var ein avtale som likna svært på dei tre som no er på gang). Men no er altså dei same kreftene på offensiven igjen. Og utruleg nok med Norge på laget...

Sjølv om eg altså ikkje trur at kampen for trygge arbeidsplassar kan vinnast, så lenge finansinteressene altså får diktere globale handelsreglar, så har eg merkeleg nok tenkt å halde fram med å "plage" dei som hjelper finansinteressene i deira planar.

Det er derfor eg igjen kjem til å anklage UD og regjeringa for å feilinformere Stortinget på dette området dersom eg oppdagar at dei gjer det igjen. Dei gjorde det i stortingsproposisjonen om statsbudsjettet for 2014, som eg har kritisert dei for i denne:
UD feilinformerer Stortinget om frihandelsavtale (Dagsavisen/nyemeninger)
Kanskje har eg eit ørlite håp om at det skal skje liknande ting som det som stansa MAI-avtalen? Uansett: Eg har ikkje godt av å teie meg i denne saka...."

Eventyrleg idologisk innavl bak frihandelsavtalane TTIP, TiSA osv.. (nyemeninger)