Regjeringen har tatt fra de ledige fom. 2003

10% kuttet av ledighetstrygden, og de kutter MER!

Regjeringen har kuttet 1/10 av ledighetstrygden for ledige over 8 uker ved å fjerne "feriepenger" på 9,5% av fjordårets dagpenger utbetalt i februar for gamle og nye vedtak fra 2003. I tillegg er også lengden på dagpengevedtak redusert med en tredjedel slik at langtidsledige nå kommer raskere til sosialkontoret og da må avhende evt. eiende leilighet.

Dette rammer spesielt langtidsledige familieforsørgere som mister en viktig utbetaling som hittil har berget dem gjennom julestria og første strømregningen i januar / februar.

Landet har de siste årene jobbet for at alle, ikke minst de svakeste, skal få øket kjøpekraft. Regjeringen signaliserer her at den ønsker en nedgang 10% i kjøpekraft for de velgerne som er eller kan bli langtidsledige. Det er uvisst hvilke andre svake grupper regjeringen ønsker skal gå ned i kjøpekraft.

Dette er klart i strid med intensjonen til fhv. verdikommisjonen.

Til høyre: "apropos budsjett-kutt" av Erik Sturk,
bildet er gjengitt med tillatelse av tegneren.


Kunngjøring fra Aetat 22. desember 2003: Mer kutt!

Nye regler for krav om dagpenger under arbeidsløshet som fresettes etter 31. desember 2003:

  • Maksimal periode med rett til dagpenger under arbeidsløshet for arbeidssøkere med lav arbeidsinntekt, reduseres fra 78 til 52 uker.
    (vi trodde den den var på 102 uker, red. anm)
  • Reisepenger ytes ikke lenger for arbeidsledige som er PÅLAGT å gå på tiltak som kurs eller praksisplass. Dette betyr ca. 1000 kroner mindre disponibelt i måneden på tiltak.
    (Denne her var ikke med i annonsen, vi har fått den fra en kursdeltaker. Middel for motivering ?)

Nye regler for krav om ytelser under yrkesrettet attføring:

  • aldresgrense for skolegang heves fra 22 til 26 år
  • skolegang begrenses som hovedregel til tre år
  • stønad til reise, flytting, barnetilsyn og borteboere gis ikke lenger til personer som har sykepenger eller ordinær lønn i attføringstiltaket
  • maksimal periode med rett til attføringspenger etter endt attføring reduseres fra 12 til 6 måneder
Hvamenerpartiene synes dette her bare blir mer og mer fantastisk !

Hvordan er det mulig ???

Mange forventer at opparbeidete rettigheter ikke fjernes med et pennestrøk. Og det synes helt klart at dersom dette overgrepet hadde skjedd mot en sterkere gruppe, ville regjeringen fått så ørene lå bakover.

Men her går de altså inn til en gruppe svake mennesker med et krafig kutt slik at de blir satt to - tre år tilbake i tid. Og regjeringen slipper fra det. Dersom slike grep ble foretatt av en regjering som ikke brukte begrepet "verdier" i sitt valgprogram, som ikke påsto at den ville ivareta de svakeste i samfunnet, og som ikke hevdet den sto på kristelig fundament, ja da skulle vi forstått det.

Men dette her er ikke bare uforståelig. Det er fullstendig uhørt og uakseptabelt. Vi er enig i at det utbetales mye trygd og pensjon i dette landet, og at det kreves tiltak etter en grundig gjennomgang av hele problematikken. Kuttet som Bondevik er ansvarlig for her, har ingenting med slik saksbehandling og helhetlig tenking å gjøre.

Nå skulle man kanskje forvente at Bondevik-regjeringen snudde i en slik sak. Det gjør ikke vi. Det tror vi ikke den er i stand til.


Hva forventer vi av politikerne ?

At langtidsledige får tilbake utbetalingen på nær 10% i februar (kalt "feriepenger") slik at familieforsørgere kan greie seg gjennom julestria og første strømregningen uten å gå konkurs, og at vedtak for ledighet settes tilbake fra 104 til 156 uker slik at langtidsledige slipper å selge alle aktiva (hus, bil osv.) som er kravet til sosialstønad etter bare 104 uker.


Trygdeoppgjøret 2003

Trygdeoppgjøret 2003 har gitt alle landets trygdete en lønnsvekst på rundt 4%. Unntatt herfra er de som har arbeidsledighetstrygd som skal ned 10%.


Verdikommisjonen

Statsminister Bondevik har markert seg i media i månedskiftet juni / juli 2003 vedr. verdikommisjonen. Det pekes på at Verdikommisjonen har fått til noe mer enn en gangvei, og at kommisjonens storartede innsats nå kan være en modell for flere land vedr. håndtering av verdier.

I den anledning tillater vi å sitere noen linjer fra Verdikommisjonens slutt-dokument: Et brev om frihet

"Friheten i et samfunn må måles ut fra friheten til dem med minst makt: de aller yngste, de eldste, de med dårligst utdannelse, lavest inntekter, skrøpeligst helse. ... Det er urovekkende og uakseptabelt at fattigdommen i Norge ser ut til å øke … sosiale og økonomiske reformer må alltid vurderes ut fra virkningene for de svakeste gruppene i samfunnet. Solidaritet er en truet verdi i Norge. Den fellesånd som er en del av norsk verditradisjon er under press fra grådighet og materialisme."

(noen taler med to tunger. red anm.)


Det er ikke så farlig med arbeidsledighetstrygden ...

fordi A-menneskene (ansatte i forsvaret og staten) får en mye bedre sluttpakke enn arbeidsledighetstrygden uansett, og blir ikke rammet verken av restriktivt regelverk eller reduksjon i utbetaling.

NN 20.juli 2003


Regjeringen styrker de svakeste (17. februar 2003)

"Grunnen til at feriepengene fjernes, er at de utbetales året etter utbetalingsåret for dagpenger. Da har de aller fleste kommet i ny jobb, og dette er da en lite målrettet måte å bruke skattebetalernes penger på."

Les innlegget fra Haakon Alexander Sundve Thuestad, Bergen Unge Høyre i BT

Det er ganske godt gjort å kutte i trygden med 10% og få det til å høres ut som om man gjør folk en tjeneste !
Det skulle vært artig å høre hva politikerne ville sagt dersom folket kuttet vekk feriepengene deres med et pennestrøk!
red.